Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś. | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś.

  Opis

  Zbiór danych demograficznych prezentuje szczegółowe informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś. Dane zawarte w zbiorze pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i są regularnie aktualizowane od roku 2012.

  Cel Otwartych Danych:
  Celem udostępnienia tych danych jest umożliwienie społeczeństwu, badaczom, instytucjom publicznym oraz sektorowi prywatnemu dostępu do istotnych informacji demograficznych. Otwarte dane mają na celu promowanie przejrzystości, partycypacji społecznej oraz wspieranie procesów podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

  Możliwości Wykorzystania:
  Zbiór danych demograficznych oferuje szereg możliwości wykorzystania, w tym:

  • Analizy Demograficzne: Badacze mogą wykorzystać te dane do przeprowadzania analiz demograficznych, w tym trendów migracyjnych, zmian w strukturze wiekowej populacji oraz różnic pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi.
  • Planowanie Społeczne i Gospodarcze: Instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe mogą wykorzystać te dane do planowania działań związanych z edukacją, opieką zdrowotną, infrastrukturą oraz innymi obszarami dotyczącymi rozwoju społeczno-gospodarczego.
  • Budowa Polityk Publicznych: Decydenci polityczni mogą korzystać z tych danych do formułowania polityk publicznych, dotyczących m.in. rodziny, edukacji, zatrudnienia oraz równości społecznej.
  • Biznes i Innowacje: Sektor prywatny może wykorzystać te dane do identyfikowania trendów rynkowych, planowania lokalizacji biznesów oraz dostosowywania ofert produktowych i usługowych do potrzeb demograficznych danej lokalizacji.


   Dostęp do danych jest zapewniony poprzez API Banku Danych Lokalnych GUS, umożliwiając automatyczne pobieranie aktualnych informacji. Ponadto, dane są udostępniane w formie tabelarycznej oraz wykresów, co ułatwia ich analizę i interpretację dla różnych grup odbiorców.
    

  Kategoria
  Społeczeństwo
  Dostawca danych
  Urząd Miejski w Przemyślu

  Historia treści danych

  • Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś.
  • Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś.
  • Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś.
  Dane na dzień:
  23 luty 2024
  Data udostępnienia
  23 luty 2024
  Typ zasobu
  Api
  Język danych
  Polski
  Poziom otwartości danych:
  Zasoby danych dla tego zbioru