Polityka prywatności i RODO | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Polityka prywatności i RODO

Polityka dotycząca cookies 

Pliki cookies to pliki tekstowe (tzw. ciasteczka). Dla zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie, Serwis internetowy otwartedane.przemysl.eu korzysta z plików cookies. Pliki cookies są tworzone lub odtwarzane przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych serwisu. Serwis otwartedane.przemysl.eu zapewnia, że używane pliki cookies nie zawierają i nie gromadzą żadnych informacji z zakresu danych osobowych. 

Każdorazowe użytkowanie Serwisu internetowego otwartedane.przemysl.eu jest potwierdzeniem wyrażenia zgody przez użytkownika na wykorzystanie plików cookies. W każdym momencie, podczas przeglądania stron internetowych serwisu można dokonywać zmiany ustawień przeglądarki, a w szczególności ustawień związanych z obsługą plików cookies. 

W większości przypadków, popularne przeglądarki internetowe zapewniają szereg przydatnych funkcjonalności do kontroli wykorzystania i obsługi plików cookies. Można zaliczyć do nich wyświetlanie, zarządzanie, usuwanie, blokowanie czy ustawianie ostrzeżeń przed zapisem na dysku plików cookies dla wybranej strony internetowej. Obsługa plików cookies może dotyczyć zapisów bieżących jak historycznych, które na poziomie przeglądarki mogą być przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki (manualne lub automatyczne czyszczenie pamięci podręcznej). 

Dopuszczanie lub blokowanie zapisywania plików cookies dla witryn internetowych za pomocą przeglądarki może być trwale blokowane, blokowane wyłącznie na czas sesji lub trwale dopuszczone. Każdorazowe wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki musi być zaakceptowane i potwierdzone przez użytkownika aby powodowało utrwalenie tych zmian. 

Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie zmian ustawień przeglądarki dla plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych. W tym momencie pomocnym działaniem może być odwołanie się do ustawień domyślnych (początkowych) lub skorzystanie z funkcji pomocniczych do rozwiązywania problemów z przeglądarką. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Prezydenta Miasta Przemyśla Portalu otwartedane.przemysl.eu

 1.  Administratorem danych użytkowników Portalu jest Prezydent Miasta Przemyśla, mający siedzibę w Przemyślu przy Rynek 1, 37-700 Przemyśl. . 
 2. Z Administratorem danych użytkowników Portalu można skontaktować się listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora: Rynek 1, 37-700 Przemyśl bądź, za pośrednictwem email: kancelaria@um.przemysl.pl 
 3. Administrator danych użytkowników Portalu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Prezydenta Miasta dzwoniąc na tel. 16 675 21 14 lub pisząc na adres email: bbi@um.przemysl.pl 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych użytkowników Portalu w celu: 
  1. obsługi Portalu otwartedane.przemysl.eu
  2. przekazania powiadomień o zmianach w obserwowanych zasobach Portalu, 
  3. wysyłki newslettera Portalu dane.gov.pl, Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych użytkowników Portalu Pani/Pana danych osobowych jest: 
   • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w lit. a) i b)  - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. e - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwany dalej RODO określony w przepisie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 
   • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w lit. c) -zgoda osoby, której przetwarzanie danych osobowych dotyczy, to jest przesłanka, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora danych użytkowników Portalu w okresie niezbędnym do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane (pkt 4 lit. a - na czas pełnienia roli edytora lub pełnomocnika, b - na czas posiadania konta przez użytkownika, c – na czas udzielenia zgody. 

  Dane w dziennikach systemów (logach) będą przechowywane przez okres zgodny z § 21, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora danych użytkowników Portalu do podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania. Na zlecenie Administratora danych użytkowników Portalu Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe tj. podmiotowi, który świadczy usługę utrzymania portalu - ………………….. 
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
  • dostępu do treści swoich danych osobowych; 
  • żądania ich sprostowania; 
  • usunięcia danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie; 
  • ograniczenia przetwarzania; 
  • do przenoszenia danych w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie; 
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.