Regulamin | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Regulamin

Regulamin Portalu Otwartych Danych Miejskich 

§1 Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z Portalu danych (zwanego dalej: Portalem). 
 2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu. 
 3. Portal działa pod adresem: www.otwartedane.przemysl.eu 

§2 Definicje 

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenia: 

 1. Administrator danych użytkowników Portalu– Prezydent Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1.
 2. Dane – najmniejszy wyodrębniony element Zbioru danych spójny pod względem technicznym lub semantycznym (np. tabela, raport, lista). 
 3. Dostawca – Podmiot lub inne podmioty, których Zbiory Danych oraz Metadane zostały udostępnione w Portalu. Dostawca jest administratorem danych zawartych w Zbiorach Danych, które publikuje w Portalu. 
 4. Edytor – Zarejestrowany Użytkownik, któremu zostały nadane uprawnienia do dodawania, aktualizowania i usuwania Zbiorów danych i Metadanych w zakresie właściwości Dostawcy. 
 5. Inny podmiot – podmiot inny niż Urząd Miejski w Przemyślu. 
 6. Konto Użytkownika – dane opisujące Zarejestrowanego Użytkownika wraz z uprawnieniami Portalu przypisanymi do tego Użytkownika. 
 7. Metadane – zbiór informacji szczegółowo opisujących Zbiory danych i Dane (np. tytuł, opis i data udostępnienia). 
 8. Miejski Zespół ds. Otwartych Danych Miejskich – powołany przez Prezydenta Miasta Przemyśla Zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest realizacja idei otwierania danych miejskich. 
 9. Podmiot publiczny – organ władzy publicznej w tym organy administracji samorządowej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej. 
 10. Portal –prowadzony przez Prezydenta Miasta Przemyśla powszechnie dostępny system teleinformatyczny, służący do udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. 
 11. Profil Dostawcy – dane opisujące Dostawcę danych do Portalu. 
 12. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Portalu na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin. 
 13. Ustawa - ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641). 
 14. Użytkownik – każdy korzystający z Portalu. 
 15. Zbiór danych – informacje sektora publicznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy lub dane prywatne, o których mowa w art. 35 ust. 1. Ustawy. 

§3 Podstawa prawna funkcjonowania Portalu

 1.  Dostęp do Zbiorów danych i Usług określają przepisy: 
  1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641). 
  2. Zarządzenie Nr 212/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26-04-2023 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Otwartych Danych Miejskich §4 Warunki korzystania z Portalu. 

§4 warunki techniczne korzystania z Portalu 

 1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. 
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu jest posiadanie urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. 
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości Usług dostępnych w Portalu w przypadku stosowania przez Użytkowników urządzeń lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru Usług w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego korzystanie z określonych Zbiorów danych oraz Metadanych z Portalu. 
 4. Portal jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń. 
 5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. 
 6. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji. Część Usług, udostępnionych w Portalu (patrz § 9 ust. 2 Regulaminu), jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu się do Portalu. Procedura rejestracji Użytkownika opisana jest w § 6. 
 7. Administratorem danych użytkowników Portalu jest Prezydent Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1. 
 8. Administratorami danych udostępnionych w Portalu są Dostawcy. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści danych osobowych publikowanych w Portalu, ich modyfikacji i usuwaniu. 
 9. Z administratorem danych użytkowników Portalu można skontaktować się listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora lub na adres Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl bądź, za pośrednictwem ePUAP. 
 10. W celu skontaktowania się z administratorem danych udostępnionych w Portalu należy kontaktować się bezpośrednio z Dostawcą. 
 11. Administrator danych użytkowników Portalu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Prezydenta Miasta Przemyśla, którym jest: Przemysław Popiel, tel: +48166752114, email: bbi@um.przemysl.pl
 12. W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści danych publikowanych w Portalu, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych Dostawcy. 
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie głównej Portalu w zakładce „Polityka prywatności i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”. 

§5 Warunki ponownego wykorzystywania danych 

 1. Użytkownik może ponownie wykorzystywać lub wykorzystywać Zbiory danych oraz Metadane udostępnione w Portalu. 
 2. Podmiot, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 Ustawy, może określić warunki ponownego wykorzystywania Danych udostępnianych w Portalu. Warunki ponownego wykorzystywania określa się zgodnie z przepisami Ustawy. 
 3. Inny podmiot w przypadkach określonych w art. 36 ust. 2 Ustawy może określić warunki wykorzystywania Danych udostępnianych w Portalu. Warunki wykorzystywania określa się zgodnie z przepisami Ustawy. 
 4. Warunki ponownego wykorzystywania lub warunki wykorzystywania są udostępnione przy poszczególnych Zbiorach danych. 
 5. W przypadku, gdy Dostawca nie określił warunków ponownego wykorzystywania lub warunków wykorzystywania, udostępniona jest odpowiednio następująca informacja: „Ten zbiór danych, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.” lub „Ten zbiór danych, może być wykorzystywany bez ograniczeń.”. 
 6. Jeśli udostępniona jest informacja o warunkach ponownego wykorzystywania, a Użytkownik chce ponownie wykorzystywać Dane na innych warunkach lub bez warunków, składa wniosek bezpośrednio do Podmiotu, który Dane udostępnił. 

§6 Rejestracja Użytkownika 

 1. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu przycisku „Zarejestruj się” na stronie głównej Portalu. 
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania adresu elektronicznego, wpisania hasła oraz akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności i klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Na wskazany przez Użytkownika adres elektroniczny wysyłany jest link aktywacyjny. 

§7 Nadanie uprawnień Edytora

 1.  Uprawnienia Edytora nadawane są przez Administratora Portalu. 
 2. Nadanie uprawnień Edytora wymaga wcześniejszej rejestracji Użytkownika w Portalu. 
 3. Nadanie uprawnień Edytora przebiega w następujący sposób: 
  1. wyznaczony przez Dostawcę Użytkownik wysyła e-mail na adres e-mail: dane@um.przemysl.pl
  2. W treści korespondencji, należy wskazać nazwę Dostawcy, służbowy nr telefonu Użytkownika oraz adres elektroniczny, na który zostało zarejestrowane konto. 
  3. Użytkownik informowany jest o nadaniu uprawnień Edytora zwrotnym e-mailem ze skrzynki dane@um.przemysl.pl
  4. Przy kolejnym zalogowaniu się Edytor uzupełnia dane o imię i nazwisko oraz swój służbowy numer telefonu. Podanie tych danych jest konieczne dla uruchomienia konta w roli Edytora. Ich brak sygnalizowany jest komunikatem systemowym. 
  5. Edytor nie może zamieszczać w Portalu Zbiorów danych oraz Metadanych o charakterze bezprawnym lub co do których Dostawca nie posiada uprawnień i zgód lub które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku lub obowiązujące przepisy prawa. 
  6. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez Edytora w Portalu Zbiory danych oraz Metadane, których treść i forma narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz za szkody z tego tytułu. 

§8 Tworzenie profilu Dostawcy 

 1. Profil Dostawcy tworzony jest przez Administratora Portalu na podstawie przekazanych przez Dostawcę danych na adres elektroniczny: dane@um.przemysl.pl tj.: pełnej nazwy Dostawcy, danych adresowych, numeru REGON, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, Dostawcy oraz adresu elektronicznej skrzynki podawczej. 

§9 Usługi dostępne za pośrednictwem Portalu 

 1. Usługi udostępnione w Portalu umożliwiają Użytkownikom m.in.: 
  1. przeszukiwanie Zbiorów danych oraz Metadanych; 
  2. pobieranie Zbiorów danych oraz Metadanych; 
  3. zapoznanie się z informacjami o Dostawcach; 
  4. zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i aktualnościami na temat otwartości danych oraz aplikacjami, stronami www lub innymi produktami wykorzystującymi Dane; 
  5. zgłaszanie uwag do udostępnionych Zbiorów danych oraz Danych; 
  6. zgłaszanie propozycji nowych Danych do udostępnienia w Portalu; 
  7. zgłaszanie propozycji przykładów wykorzystania Danych w aplikacjach, stronach www lub innych produktach; 
  8. otrzymywanie newslettera. 
 2. Zarejestrowany Użytkownik, któremu zostały nadane uprawnienia Edytora, ma dostęp do modułu „Panel administracyjny” umożliwiającego dodawanie, aktualizowanie i usuwanie Zbiorów danych oraz Metadanych w zakresie właściwości Dostawcy. 

§10 Uprawnienia i obowiązki Użytkownika 

 1. 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu. 
 2. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom. 
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Administratora Danych oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji. 
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego Konta Użytkownika z Portalu, przesyłając w tym celu informację na adres dane@um.przemysl.pl ze swojego adresu, o którym mowa w § 6 ust. 2. 
 5. Użytkownik może zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu Administratorowi Portalu na adres elektroniczny: dane@um.przemysl.pl

§11 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Portalu. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Portalu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 
 4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji, czasowego zawieszenia lub usunięcia treści i zakresu Usług. 
 5. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich. 
 6. Dostawcy ponoszą odpowiedzialność za dane udostępnione w Portalu w szczególności za ich: jakość, aktualność oraz kompletność. 
 7. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem Portalu na adres elektroniczny: dane@um.przemysl.pl.